תקנון

בין: Best Card, ובעליו החוקיים: בסט קארד בע"מ (להלן: "ספק השירות" ו/או "הספק" )– מצד אחד   לבין: מקבל השירות  אשר פרטיו נמסרו לספק השירות ואשר מצורפים להסכם זה (להלן:  "מקבל השירות" ו/או "הלקוח") – מצד שני והואיל - וספק השירות מספק שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים (כהגדרתן להלן) והלקוח מעוניין בקבלת שירותים אלו מספק השירות; והואיל – ולצורך קבלת שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים על הלקוח להסכים ולקבל את האמור בהסכם זה. לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: א. כללי

 1. המבוא והנספח להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ומחייבים את תנאיו.
 2. הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא בוודאי מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 3. הסכם זה מסדיר את היחסים בין הלקוח, לבין ספק השירות.
 4. קבלת האמור בהסכם זה על ידי הלקוח הינה תנאי למתן שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, כהגדרתו להלן, על ידי ספק השירות.
 5. האתר משמש סביבה מקוונת לצורך רכישת כרטיס ביקור דיגיטלי (סלולרי) המאפשר לרוכש לשלוח בלחיצת כפתור פשוטה את כרטיס הביקור הדיגיטלי שלו ללקוחותיו ו/או ללקוחות פוטנציאלים לכל אדם אחר.
 6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישת השירות שייעשו על ידי המשתמש (להלן: "הרוכש") וכל התקשרות בינו לבין הספק  באתר זה, יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין מקבל השירות לבין הספק.
 7. הלקוח מצהיר שהינו לפחות בגיל 18 שנה ביום ההתקשרות לפי הסכם זה וכן הינו בעל הסמכות והזכות להתקשר לפי הסכם זה. לגבי  קטין (מתחת לגיל 18) נדרש לצרף הסכמת אחד מהוריו ו/או נציגו על פי דין על מנת להתקשר לפי הסכם זה.
 8. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין האמור בהסכם זה לבין האמור בפרסומים אחרים מטעם ספק השירות, תוכנו של הסכם זה גובר, אלא אם נאמר אחרת ובמפורש.

ב. המוצר

 1. כל הדוגמאות של כרטיסי הביקור הדיגיטליים באתר הן לצרכי הדגמה בלבד והספק אינו מתחייב כי כרטיס הביקור של מקבל השירות יעוצב באותו האופן, אלא אך ורק על פי תנאי תקנון זה.

ספק השירות יספק ללקוח, בהתאם לבקשת הזמנת השירות (בכתב ו/או בע"פ) ו/או למפרט שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, שירות של הנפקה של כרטיס ביקור דיגיטלי אישי עבור הלקוח.

 1. במתן שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים על ידי ספק השירות ללקוח, לפי הסכם זה, מסמיך בזאת הלקוח את ספק השירות לעשות את כל הפעולות הנדרשות, בשמו ובמקומו – ככל שהדבר נדרש, על מנת לספק את שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים ללקוח ו/או לספק את שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים באופן כללי לאחר, ככל שהדבר תלוי ו/או קשור בלקוח.
 2. אלא אם צוין מפורשות אחרת בכתב על ידי ספק השירות ו/או במפרט שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים אינם כוללים שירותי עיצוב אתרים וכתיבת תוכן עבור הלקוח וכל אלו יסופקו על ידי הלקוח ובאחריותו המלאה.
 3. שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, הרכבם, אופן תפעולם, היקפם, זמינותם וכיו"ב, כפי שמסופקים ללקוח, יכול וישתנו מעת לעת על ידי ספק השירות. במידה ונעשה שינוי משמעותי ועיקרי בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים שסופקו ללקוח שאינו לטובתו, אזי תהא ללקוח האופציה לבטל את ההסכם ו/או לחתום על הסכם חדש עם ספק השירות. לקוח אשר ימשיך להשתמש ולצרוך את שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים לאחר 15 ימים מיום השינוי, יראו בו כמי שהסכים לשינויים והם יחולו עליו בהתאם להסכם זה בשינויים הנדרשים, ככל שידרשו כאלו. בכל מקרה אין באמור בסעיף זה או בפעולה לפיו כדי להטיל אחריות ו/או חיוב כלשהו על ספק השירות מעבר לאמור בתקנון זה.
 4. לצורך פעילות יעילה של שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, ספק השירות נוקט מהלכים שונים, ביניהם שמירה בזיכרון מטמון (caching) של קבצי ותכני אתרי האינטרנט של הלקוח, כולם או חלקם, והלקוח מסכים בזאת מפורשות כי פעולות אלו אינם מהוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של הלקוח ו/או של צד שלישי אחר.
 5. מקבל השירות מודע ומסכים לכך, כי ניתן להגיע לאתר ספק השירות, באמצעות לינק מהכרטיס הדיגיטלי שברשותו.

ג. תקופת ההסכם

 1. ההסכם יכנס לתוקף מחייב בין הצדדים מיום מתן הודעה בדואר האלקטרוני על ידי ספק השירות ללקוח, בדבר תחילת מתן שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים ו/או מיום השימוש בשירותי כרטיסי ביקור דיגיטליים בפועל על ידי הלקוח ו/או מיום קבלת התשלום ו/או פירעונו ע"י ספק השירות.

ד. מחיר ואופן התשלום

 1. המחיר עבור כרטיס ביקור דיגיטלי אחד לשנה הנו 200 ₪ בתוספת מע"מ.
 2. בתום כל שנה יתחדש השירות אוטומטית והלקוח יחוייב ב- 200 ₪ נוספים בתוספת מע"מ כל שנה. הודעה על החידוש והחיוב תישלח ללקוח בדואר אלקטרוני.
 3. הלקוח יבנה בעצמו את הכרטיס הדיגיטלי או ייעזר בשירות החברה לצורך כך.
 4. במידה והלקוח לא שילם/הפסיק את דמי המנוי עבור השירות, נותן השירות יראה בכך את רצונו של הלקוח בהפסקת השירות ולכן יוביל לביטול השירות וזמינות המוצר ללקוח.
 5. את התשלום בגין מתן שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, יעביר הלקוח לספק השירות בדרך, בזמן ובאמצעים כפי שיימסר לו ע"י הספק.
 6. ספק השירות רשאי לעדכן ולשנות, מעת לעת, את מחירי השירותים הניתנים על ידו, וללקוח לא תהא טענה בעניין, זאת אף אם השינויים כאמור נעשו בסמוך להתקשרותו לפי הסכם זה.
 7. כל המחירים המוצגים באתר אינם כוללים מע"מ, במידה ותחול עלייה בתשלום המע"מ היא תבוא לידי ביטוי בחיוביו של הספק אל מול מקבל השירות.
 8. התשלום בגין ההצטרפות לשירות יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף, אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.

ה. זמינות שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים

 1. הלקוח מצהיר ויודע כי שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים המסופקים ללקוח, אינם חפים מתקלות, קלקולים ושיבושים. ואולם, ספק השירות יעשה כמיטבו על מנת ששירות כרטיסי ביקור דיגיטליים אותם הוא מספק ללקוח יהיו זמינים ונגישים ככל שהדבר תלוי בספק השירות.
 2. הלקוח מצהיר ויודע כי, הואיל ושירות כרטיסי ביקור דיגיטליים תלויים גם בצדדים שלישיים אחרים, מורשים או שאינם מורשים, כגון ספקי האינטרנט (ISP), תשתית האינטרנט (כגון קווי תקשורת), מנהלי שמות מתחם רשמיים, חברות חשמל, חברות טלפון, חדירה בלי מורשית (כגון האקרים), אזי אין ספק השירות יכול להבטיח את זמינות שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים באופן רציף, וכי ייתכנו תקלות, הפסקות, שיבושים, טעויות בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, מעת לעת.
 3. כמו כן, הלקוח מצהיר ויודע כי, עשויות להיות תקלות בשרת/י ספק השירות כגון: תקלות בחומרה ו/או תקלות בתוכנה ו/או שיבושים אחרים, אשר עלולים לפגוע בזמינות ו/או בתפקוד שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים.
 4. מקבל השירות מתחייב להזין במערכת ו/או באתר רק מידע השייך לו ו/או שקיבל זכות שימוש בו במסגרת כרטיס הביקור הדיגיטלי, יתרה מכך מאשר מקבל השירות לספק זכות שימוש במידע שיכניס מקבל השירות למערכת  ובכל הזכויות הקניין הרוחני אם ישנן או כל זכות לפרטיות  או כל זכות אחרת לצורך מתן שירות על ידי הספק.
 5. ספק השירות יפעל, בהקדם האפשרי, אם ביוזמתו ואם לאחר פנייה שנעשתה אליו, לתיקון פגיעות בזמינות שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, במסגרת שעות הפעילות.

ו. תנאי השימוש

 1. הלקוח מצהיר ומתחייב לא לבצע כלפי שרת/י ספק השירות ו/או אתר ספק השירות ו/או כלפי שירותי כרטיסי ביקור דיגיטליים הניתנים ללקוחות אחרים, ו/או התכנים והקבצים של לקוחות אחרים בשרת, ולא לאפשר לאחרים לבצע, פעולות מסוג, הנדסה חוזרת, פיענוח ו/או פירוק ו/או פריצה ו/או חדירה לא מורשית לאזורי ניהול או למסדי נתונים, פגיעה והפרעה לתוכנות ולחומרה, וכיוצא באלו.
 2. הלקוח מצהיר ומתחייב כי בשימושו בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים לא יעשה כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל, במישרין ו/או בעקיפין, כמפורט להלן:
 1. שיש בהם כדי להוות עוולה ו/או עבירה לכאורה, לפי שיקול דעת ספק השירות, על פי דין.
 2. שיש בהם כדי לפגוע בזכויות ו/או אינטרסים מוגנים כלשהם של ספק השירות ו/או לקוח אחר ו/או צד שלישי, לרבות, אך לא רק, זכויות קנייניות, זכויות חוזיות, זכויות מעין קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סודות מסחר, סימני מסחר, פטנטים, חובות אמון, פרטיות, כבוד, שם טוב, ביטחון הציבור, ביטחון המדינה, רגשות הציבור.
 3. באופן שאינו מוסרי ו/או באופן גזעני ו/או פוגעני ו/או פורנוגרפי ו/או מיניים (לרבות בערום חלקי או מלא של הלקוח). ספק השירות שומר לעצמו את הזכות להגביל את שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים של הלקוח, ובכלל זה להסיר כל תוכן ו/או מידע ו/או חומר שלפי שיקול דעתו הבלעדי של ספק השירות אינו ראוי, וזאת ללא צורך בחובת הנמקה או הודעה מוקדמת ללקוח.
 4. שיש בהם כדי לפגוע בפעילות התקינה של שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים אותם מספק ספק השירות לו וללקוחות אחרים, לרבות פגיעה ו/או התערבות בקוד המקור של תוכנות השרת או חומרות השרת, ו/או לפגוע בתכני אתר ספק השירות ו/או למנוע גישה לאתר ספק השירות ו/או להפיץ וירוסים ו/או רוגלות ו/או לסרוק את השרת.
 5. שיש בהם כדי להציג, לקדם, להפעיל, להכיל, לקשר, לעודד ו/או כל קשר ישיר או עקיף לפעילויות אסורות על פי דיני מדינת ישראל – אך לא רק, ובכלל זה: הימורים, פורנוגרפיית ילדים, זנות, טרור, תמיכה בטרור, בגידה, כתות, סחר באיברים, סחר בנשים, משחקי פירמידה (ודומיהם), עבודה לא חוקית, תכנים מטעים, התחזות לאחר, סיסמאות והרשאות גישה לאתרים, הפרת קניין רוחני.
 6. שיש בהם כדי להוות משלוח דואר אלקטרוני בצורה המונית ו/או לנמענים אשר לא הסכימו במפורש לקבלת הודעות אלו (להלן: "דואר זבל"). לקוח אשר ישלח כמות הגדולה מזו שנקבעה מעת לעת שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים שלו יופסקו לאלתר.
 7. שיש בהם כדי לפגוע בפרטיות של אדם ובפרט חשיפת מידע ותכנים על קטינים ללא הסכמת הוריהם ו/או אפוטרופוסים על פי דין.
 8. שיש בהם כדי לגרום לעומס על משאבי השרת (לרבות זיכרון, מעבד), פגיעה באבטחת השרת, פגיעה בשירותי האינטרנט, כל זאת לפי שיקול דעת ספק השירות.
 1. ספק השירות יהיה רשאי להגביל את אופן וכמות ההודעות הנשלחות על ידי הלקוח.

ז. תמיכה טכנית

 1. תמיכה טכנית משמעה פתרון בעיות/תקלות תוכנה ו/או חומרה בקשר לשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים ואופן תפקודם (להלן: "תמיכה טכנית"). יש להדגיש כי בעיות ותקלות שמקורן בתוכנות צד ג' המקושרות לשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים (להלן: "תוכנות חיצוניות"), לא תזכנה לתמיכה טכנית לפי הסכם זה.
 2. תמיכה טכנית לא תחול על תוכנות חיצוניות או בתקשורת אליהם. ואולם, ספק השירות ישתדל לסייע ללקוח אם בעזרת מדריכים כתובים ואם בדרך אחרת.
 3. ימי ושעות הפעילות של ספק השירות לתמיכה טכנית ופניית לקוחות הינם: ימים ראשון עד חמישי בשעות 17:00 – 10:30 (להלן: "שעות הפעילות).
 4. תמיכה טכנית תעשה באמצעות השארת הודעה דרך אתר מספק השירות ו/או בטלפון, בהתאם לשיקול דעת ספק השירות. בכל מקרה, ספק השירות אינו מתחייב לספק תמיכה טלפונית רציפה.
 5. ספק השירות זכאי לדרוש תמורה כספית בגין מתן תמיכה טכנית לאחר שעות הפעילות.
 6. עזרה בתפעול שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, אינם בגדר תמיכה טכנית, אלא בגדר הדרכה (להלן: "הדרכה").
 7. על הלקוח להיות זמין טלפונית ו/או בדרך דיגיטלית אחרת בעת מתן התמיכה הטכנית. אי זמינות של הלקוח כאמור עשויה לעכב את מתן התמיכה הטכנית ואף לחייב את הלקוח בתשלום בגין התמיכה הטכנית.
 8. ספק השירות עשוי לקבוע מחירון תמיכה טכנית והדרכה, אשר יעודכן מעת לעת, ולחייב את הלקוח לפיו בגין מתן שירותי תמיכה טכנית ו/או הדרכה שלא במסגרת הסכם זה.

ח. הגבלת אחריות וחבות

 1. הלקוח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בגין כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד להוראות שיינתנו מעת לעת על ידי ספק השירות ו/או בשל שימושו בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, יהא רשאי ספק השירות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על פי דין, לרבות עירוב של צדדים שלישיים רלבנטיים ומסירת מידע לרשותם.
 2. הלקוח מצהיר ויודע כי במתן שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים על ידי ספק השירות ללקוח אין משום התחייבות כלשהי ו/או אחריות, ישירה או עקיפה, במפורש או במשתמע, כי שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים מתאימים למטרותיו של הלקוח.
 3. המידע המופיע באתר והמערכת ניתנים "כמות שהם" (AS IS) ועל פי זמינותם וללא התחייבות מפורשת או משתמעת לגבי טיב פעולתם, התאמתם לצרכי מקבל השירות, סחירותם, הבעלות בהם או בחלק מהם.
 4. הלקוח מצהיר ויודע כי הינו נושא באחריות הבלעדית, כלפי כולי עלמא, לכל שימוש שיעשה בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, לרבות (אך לא רק) על תכנים, קבצים ותמונות, וכי הינו הבעלים ו/או בעל היתר שימוש כאמור.
 5. הלקוח מצהיר בזאת כי בשום מקרה לא יהיה ספק השירות אחראי לכל נזק, הפסד, הוצאה, לרבות אך לא רק - פגיעה נפשית, פגיעה פיזית, אובדן הכנסות (לרבות עתידיות), אובדן מידע ונתונים (לרבות מידע סודי), אובדן לקוחות, אובדן הזדמנויות עסקיות, פגיעה במוניטין, עוגמת נפש – אשר עלול להיגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, עקב התקשרות בהסכם זה ו/או שימוש בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים ו/או בשל תקלה, שיבוש, חוסר זמינות של שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים.
 6. הלקוח מתחייב לעשות ככל הנדרש כדי להימנע ולמנוע ביצוע מעשה ו/או מחדל שבעטיו יפגע לקוח אחר או צד שלישי. נפגע צד כאמור, הלקוח יהיה מחויב כלפי הנפגע באופן מלא ואישי, ויפצה אותו על כל סוג נזק, ישיר או עקיף.
 7. היה והוגשה נגד הלקוח תביעה ו/או דרישה על ידי צד שלישי בנוגע לפעילותו ו/או שימושו בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, מוטלת על הלקוח החובה לשתף פעולה עם ספק השירות בצורה מלאה ואפקטיבית וכן הלקוח מסכים להעביר לספק השירות, במידה ויהיה מעוניין בכך ספק השירות, את ניהול והשליטה על מערך ההגנה של הלקוח, וזאת רק בתנאי כי האחריות והחבות בעניין תישאר של הלקוח בלבד.
 8. במידה ושילם הלקוח לספק השירות בכרטיס אשראי באופן מקוון, הלקוח מצהיר ומסכים כי ספק השירות לא יישא באחריות כלשהי כלפיו ו/או כלפי אחר בגין הליך הסליקה ו/או הפעולות הנובעות ממנו שנעשה על ידי חברת הסליקה ו/או בגין נתוני כרטיס האשראי שסופקו לה.

ט. שיפוי ופיצויים

 1. הלקוח מתחייב בזאת לשפות את ספק השירות, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל הוצאה, הפסד, נזק, שכר טרחה משפטי או אחר, אשר יגרמו לספק השירות ו/או אשר הוציא ספק השירות בשל כל פעולה ו/או מעשה ו/או מחדל שנעשה או שיעשה בניגוד להסכם זה או לפיו ו/או בניגוד להוראות שיינתנו מעת לעת על ידי ספק השירות ו/או בניגוד לכל דין קיים ו/או בשל תביעה נגד הלקוח ו/או בשל דרישה כלפי הלקוח ו/או בשל תביעה ו/או דרישה כלפי ספק השירות בגין שימוש הלקוח בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים – לרבות, אך לא רק, בעניינים של קניין רוחני, סימני מסחר, זכויות יוצרים, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פטנטים. הלקוח מצהיר כי הנו יודע כי אין בשיפוי כאמור לטובת ספק השירות כדי לגרוע או להפחית משאר הסעדים המגיעים לספק השירות לפי הסכם זה ו/או על פי דין.
 2. הלקוח מסכים בזאת על פיצוי מוסכם, כי במידה וספק השירות ימצא אחראי כלפיו, בגין שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, הוא יחויב בסכום שלא יעלה על הסכום ששולם על ידו עבור השימוש בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, במידה וסכום כזה אכן שולם, וזאת בנוגע לתקופה נשוא המחלוקת ו/או סוג שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים .

י. העברת זכויות

 1. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להוריש, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את זכויותיו ו/או הרשאות השימוש שלו בשירותי כרטיסי ביקור דיגיטליים לפי הסכם זה לאדם אחר, אלא אם ניתן לכך אישור בכתב ומראש מאת ספק השירות.

יא. אי תחרות

 1. הלקוח, לרבות כל מי שנרשם לשירות הכרטיס ביקור הדיגיטלי, מתחייב לא לסחור בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים עם צד שלישי, ובפרט מכירת חלק משירותי כרטיסי ביקור דיגיטליים, זאת באופן שיש בו כדי לפגוע בשמו הטוב ו/או במוניטין של ספק השירות.
 2. הלקוח מסכים ומאשר לספק השירות לפרסם, להציג ולקשר את ו/או אל הלקוח בנוגע לשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים אותם רכש מספק השירות לפי הסכם זה, כגון: אתרי אינטרנט של הלקוח, שם הלקוח וכיוצא בזה. ואולם, הלקוח יהא רשאי לבקש בכתב הסרת פרסום מעין זה.

יב. הפסקת ו/או הגבלת שירותי כרטיסי ביקור דיגיטליים, ביטול ההסכם וסיומו

 1. ספק השירות רשאי, בהודעה מוקדמת ללקוח של 60 יום, לבטל את שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, במלואם, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא נימוק או הסבר. הלקוח רשאי להפסיק קבלת שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים לפי הסכם זה בכל עת, תוך מתן הודעה בכתב לספק השירות.
 2. הלקוח רשאי בהודעה מוקדמת של 72 שעות לספק השירות, לבקש ביטול ו/או הפסקת שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים. ביטול ו/או הפסקת שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים ייכנסו לתוקפם עם קבלת אישור ספק השירות בעניין (להלן: "ביטול שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים")
 3. הלקוח רשאי לבטל את שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים תוך 14 יום מיום ההזמנה ע"י פנייה בכתב לספק השירות, במקרה זה הלקוח רשאי לקבל החזר כספי מלא מספק השירות (להלן: "ביטול שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים").
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספק השירות יהא רשאי להפסיק ו/או להגביל, באופן קבוע או זמני, את מתן שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים (ובכלל זה, הסרת תכנים) ללקוח לפי הסכם זה, ללא הודעה מוקדמת וללא צורך בפיצוי ו/או החזר כספי כלשהו, במקרים הבאים:
 1. הלקוח הפר, לפי שיקול דעת ספק השירות, את האמור בהסכם זה.
 2. הלקוח לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו בעד שירותי כרטיסי ביקור דיגיטליים שקיבל מספק השירות.
 3. הלקוח משתמש בשירות כרטיסי ביקור דיגיטליים שקיבל מספק השירות באופן, שלדעת ספק השירות, שיש בו להפריע ו/או לפגוע בשירותים אותם מספק ספק השירות לו ו/או לאחרים, ו/או שיש בו כדי לפגוע בזכות ו/או אינטרס מוגן של ספק השירות ו/או צד שלישי, ו/או שיש בו לכאורה כדי להוות עוולה אזרחית ו/או פלילית, ו/או שיש בו כדי להוות פגיעה במוסר ו/או בתקנת הציבור.

יג. סמכות שיפוט ותחולת דינים

 1. הסכם זה ישלט על ידי הדין הישראלי בלבד, ויפורש בהתאם להוראות דין זה בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב תהא הסמכות הבלעדית לפסוק בכל דבר וענין הקשורים או הנובעים מהסכם זה.

יד. שונות

 1. הסכם זה מבטא באופן מלא וממצה את הסכמת הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בו, והוא מחליף ומבטל כל מצג, הסכם, משא ומתן, נוהג, זיכרון דברים, וכל מסמך אחר ששררו או הוחלפו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים.
 2. ספק השירות שומר לעצמו את הזכות לפעול ו/או להתנהג ו/או לאכוף את זכויותיו באופן שונה ולא שוויוני בין לקוחות, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. הלקוח מצהיר ומסכים כי אי שימוש או איחור בשימוש על ידי ספק השירות בזכות מזכויותיו על פי הסכם זה או על פי כל דין, לא ייחשב כוויתור מצד ספק השירות על הזכות האמורה.
 4. כל שינוי או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובהסכמת הצדדים.
 5. ויתור, הנחה, שינוי, או כל דבר אחר שניתן או נלקח על ידי ספק השירות ללקוח, לא ישמש תקדים למקרה אחר עבור אותו לקוח, אלא אם הדבר נעשה בכתב ובמפורש.

טו. הודעות וכתובות הצדדים

 1. מען הצדדים (לרבות כתובת דואר אלקטרוני) לצורך משלוח הודעות לפי הסכם זה הינו כפי שנמסר בין הצדדים בבקשת/הזמנת שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים או כל מען אחר אשר מי מהצדדים הודיע לצד השני אודותיו בכתב (להלן: "כתובות הצדדים").
 2. הודעות בכתב יכללו גם הודעות בדואר אלקטרוני.
 3. התקשורת השוטפת בין הצדדים ובכלל זה הודעות שונות בנוגע לתפקוד שירות כרטיסי ביקור דיגיטליים, עדכונים נדרשים ודרישות תשלום ייעשו בהודעות לדואר האלקטרוני. הלקוח נדרש לוודא את תקינות כתובת הדואר האלקטרוני שלו, לבדוק את ההודעות שבה, וכן ולעדכן את ספק השירות על שינוי הכתובת או הוספה של אחרת.
 4. הודעה שתישלח על פי כתובות הצדדים, תחשב כאילו הגיעה לצד הנשגר ולידיעתו תוך 3 ימים מעת שיגורה בדואר רשום בבית דואר בישראל ואם נמסרה ביד, בעת מסירתה, ואם שוגרה בפקס ו/או בהודעת דואר אלקטרוני, תוך 10 דקות ממועד שיגורה.